Palliatieve zorg is een vorm van 24-uurs zorg die Zorgservice Brabant aanbiedt. Palliatieve of palliatieve terminale zorg (PTZ) is bedoeld om de kwaliteit van het leven van de patiënt met een levensbedreigende ziekte in de laatste levensfase zo goed mogelijk te houden. Dat gebeurt door middel van verzachting of verlichting (ofwel palliatie) van het lijden. Denk hierbij aan het voorkomen en behandelen van lichamelijke pijn, maar ook het verhelpen van problemen die kunnen ontstaan op het sociale, psychologische of spirituele vlak.Bij palliatieve zorg is er ook veel aandacht voor de naasten van de patiënt. PTZ kan worden georganiseerd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of op basis van de subsidieregeling eerstelijns verblijf (tevens vanuit de Wlz). Mocht dit niet de zorg zijn die bij u past zijn er nog andere verschillende vormen van 24-uurszorg.

Welke zorgvormen kent PTZ?

Bij palliatieve zorg kan men denken aan de volgende zorgvormen:

  • Het behandelen of verlichten van pijn en andere fysieke of psychische klachten
  • Persoonlijke verzorging en/of verpleging met het accent op het bevorderen van het comfort
  • Hulp bieden bij psychosociale problemen
  • Aandacht voor spiritualiteit en zingeving
  • Verstrekken van hulpmiddelen die kunnen helpen in het kader van de verlichting of het verbeteren van de levenskwaliteit in de laatste fase
  • Palliatieve sedatie toepassen (in de laatste twee weken)
  • Ondersteuning van patiënt en familie bij de afrondende fase van het leven, het nemen van afscheid en het rouwproces

Kenmerkend bij palliatieve zorg is dat ‘echte’ medische zorg (ter genezing van de ziekte) wordt stopgezet. Het accent ligt op de kwaliteit van het leven en het comfort van de patiënt en zijn/haar naasten.

Is er sprake van euthanasie bij palliatieve zorg?

Er is bij palliatieve zorg lang niet altijd sprake van euthanasie. Sterker nog, er is in Nederland geen consensus over de vraag of euthanasie überhaupt een onderdeel is/kan zijn van palliatieve zorg. Een deel van de zorgverleners, medici en deskundigen zijn in de overtuiging dat euthanasie een alternatief is voor palliatieve zorg.

Een ander, minstens even groot deel van de deskundigen en zorgverleners zijn in de overtuiging dat euthanasie in sommige (nood)situaties juist een onderdeel en waardig sluitstuk kan zijn van palliatieve zorg.

Wie komt in aanmerking voor PTZ?

PTZ is aan de orde als de patiënt ongeneeslijk (terminaal) ziek is en op redelijk korte termijn zal overlijden. Het punt waarop een ziekte ongeneeslijk blijkt, is bij bepaalde ziekten, bijvoorbeeld kanker, relatief helder. Bij andere ziekten is het echter niet altijd duidelijk wanneer de patiënt niet meer reageert op de (reguliere, curatieve) behandeling.

Bij sommige ziekten kan de start van de palliatieve fase zelfs samenvallen met de diagnose, omdat er dan geen andere behandeling meer mogelijk is. De behandelend arts of huisarts indiceert  of er sprake is van een situatie waarin behandeling geen effect zal hebben. Palliatieve zorg is ook bedoeld voor de naasten van de patiënt, bijvoorbeeld in het kader van ondersteuning.

Hoe dan ook, afhankelijk van de situatie kan er sprake zijn van weken, maanden of zelfs jaren aan palliatieve zorgverlening. De indicatie/verwijzing voor palliatief terminale zorg wordt doorgaans echter afgegeven als de levensverwachting minder dan drie maanden is.

Opmerking